salle d'aisance
salle d'aisance
colonne
colonne
lit
lit
IMG_20150724_111138
IMG_20150724_111138
SAM_0349
SAM_0349
manos2s
manos2s
-5
-5
4
4
68
68
SAM_0342
SAM_0342
s%3At%2C+42x27%2C9%2C+tinta+sobre+papel.
s%3At%2C+42x27%2C9%2C+tinta+sobre+papel.
-10
-10
s%3At+%2C+42x79%2C+tinta+sobre+papel
s%3At+%2C+42x79%2C+tinta+sobre+papel
DSC02706
DSC02706
SAM_0343
SAM_0343
DSC02268
DSC02268
cafeter%C3%ADa
cafeter%C3%ADa
49
49
7
7
2
2
-14
-14
SAM_0346
SAM_0346
ella
ella
SAM_0348
SAM_0348
DSC02283
DSC02283
58
58
72
72
retrato+s
retrato+s
bunker
bunker
41
41